86 cặp từ vựng trái nghĩa phổ biến (phần 1)

bigmsal

1. above /ə’bʌv/ trên >< below /bi’lou/ dưới

2. add /æd/ cộng, thêm vào ><  subtract /səb’trækt/ trừ

3. all /ɔ:l/ tất cả ><  none /nʌn/ không chút nào

4. alone /ə’loun/ đơn độc  ><  together /tə’geðə/ cùng nhau

5. back /bæk/ phía  sau ><  front /frʌnt/ phía trước

6. before /bi’fɔ:/ trước  >< after /ɑ:ftə/ sau

7. begin /bi’gin/ bắt đầu >< end /end/ kết thúc

8. big /big/ to >< little /’litl/ nhỏ

9. cool /ku:l/ >< warm /wɔ:m/ ấm áp

10. dark /dɑ:k/ tối  >< light /lait/ sang

11. difficult /’difikəlt/ khó ><  easy /’i:zi/ dễ

12. dry /drai/ khô >< wet /wet/ ướt

13. east /i:st/ đông  ><  west /west/ tây

14. empty /’empti/ trống không  ><  full /ful/ đầy

15. enter /’entə/ lối vào >< exit /’eksit/ lối ra

16. even /’i:vn/ chẵn ><  odd /ɒd/ lẻ

17. fact /fækt/ sự thật  >< fiction /’fik∫n/ điều hư cấu

18. first /fə:st/ đầu tiên >< last /lɑ:st/ cuối cùng

19. get /get/ nhận được ><  give /giv/ cho, biếu, tặng

20. high /hai/ cao ><  low /lou/ thấp

21. inside /in’said/ trong >< outside /’autsaid/ ngoài

22. jolly /’dʒɔli/ đùa bỡn >< serious /’siəriəs/ hệ trọng

23. know /nou/ biết >< guess /ges/ đoán

24. leave /li:v/ rời đi >< stay /stei/  lưu lại

25. left /left/ trái >< right /rait/ phải

26. loud /laud/ ồn ào >< quiet /’kwaiət/ yên lặng

27. most /moust/ hầu hết >< least /li:st/ ít nhất

28. near /niə/ gần >< far /fɑ:/ xa

29. north /nɔ:θ/ bắc >< south / saʊθ/ nam

30. on /on/ bật  >< off /ɔ:f/ tắt

31. open /’oupən/ mở >< close /klouz/ đóng

32. over /’ouvə/ trên >< under /’ʌndə/ dưới

33. part /pa:t/ phần, bộ phận >< whole /həʊl/ toàn bộ

34. play /plei/ chơi >< work /wɜ:k/ làm

35. private /ˈpraɪvɪt/ riêng tư, cá nhân >< public /’pʌblik/ chung, công cộng

36. push /puʃ/ đẩy >< pull /pul/ kéo

37. question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >< answer /’ɑ:nsə/ trả lời

38. raise /reiz/ tăng >< lower /’louə/ giảm

39. right /rait/ đúng >< wrong /rɒŋ/ sai

40. sad /sæd/ buồn rầu >< happy /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc

41. safe /seif/ an toàn >< dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm

42. same /seim/ giống nhau >< different /’difrәnt/ khác biệt

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!