TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ: CẢM XÚC

tu_vung_ve_cam_xuc_vocabulary_about_emotions

1. Amused /ə’mju:zd/ vui vẻ
2. anxious / ˈæŋkʃəs / lo lắng
3. Appalled / əˈpɔːld / rất sốc
4. Apprehensive / ˌæprɪˈhensɪv / hơi lo lắng
5. Arrogant /’ærəgənt/ kiêu ngạo
6. Bewildered / bɪˈwɪldər / rất bối rối
7. Bored /bɔ:d/ chán
8. Confident / ˈkɑːnfɪdənt / tự tin
9. Cheated / tʃiːtɪd / bị lừa
10. Confused /kən’fju:zd/ lúng túng
11. Disappointed / ˌdɪsəˈpɔɪntɪd / thất vọng
12. Ecstatic / ɪkˈstætɪk / vô cùng hạnh phúc
13. Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/ nhiệt tình
14. Excited / Excited / phấn khích, hứng thú
15. Emotional / ɪˈmoʊʃənl / dễ bị xúc động
16. Envious / ˈenviəs / thèm muốn, đố kỵ
17. furious / ˈfjʊriəs / giận giữ, điên tiết
18. Horrified /’hɒrɪfaɪ/ sợ hãi
19. Irritated / ˈɪrɪteɪtɪd / khó chịu
20. Intrigued / ɪnˈtriːɡd / hiếu kỳ
21. Terrific / Terrific / tuyệt vời
22. Terrible / ˈterəbl / ốm hoặc mệt mỏi
23. Tense / tens / căng thẳng
24. Thoughtful /’θɔ:tfl/ trầm tư
25. Seething / siːðɪŋ / rất tức giận nhưng giấu kín
26. stressed / strest / mệt mỏi
27. Victimised / ˈvɪktɪmaɪz / cảm thấy bạn là nạn nhân của ai hoặc cái gì đó

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!