V/거든 ở giữa câu (nếu)

거든 và 면 đều có nghĩa là nếu, nhưng 면 dùng nhiều khi nói hơn.

Nếu 거든 đứng ở giữa câu, thì nó có nghĩa là nếu. Mệnh-đề đi sau nó thường là (hay luôn luôn?) là mệnh-lệnh.

Ví dụ:

– 진수가 오거든, 이 책을 줘 = Nếu Jinsu đến, hãy đưa quyển sách này ( cho cậu ấy).

Nhưng nếu 거든 đứng ở cuối câu, nó sẽ có nghĩa là “bởi vì”. Xem bài này để biết thêm  Đuôi câu ~거든요 (bởi vì).

Bỏ 다 khỏi động·từ/tính·từ rồi thêm 거든.

  •  하다 → 하거든 = nếu làm
  • 가다→ 가거든 = nếu đi
  • 오거든 = nếu đến
  • 많거든 = nếu (có) nhiều
  • 있거든 = nếu có
  • 없거든 = nếu không có

Các câu mẫu:

  • 마트에 사과가 있거든 사와 주세요 = Nếu trong siêu·thị có táo, thì hãy mua cho tôi.
  • 경기가 시작하거든 저한테 알려 주세요 = Nếu trận·đấu bắt·đầu thì hãy cho tôi biết ạ.
  • 집에 도착 하거든 연락해! = Nếu về đến nhà thì hãy liên·lạc nhé!
  • 정원에 꽃들이 많이 자라거든 저 불러 주세요. 보고 싶거든요.= Nếu (một khi) hoa trong vườn lớn nhanh thì hãy gọi cho tôi. (Bởi vì) tôi muốn nhìn thấy chúng.

Chú ý: 거든요 đứng ở cuối câu có nghĩa là “bởi vì”. Xem thêm ở Đuôi câu ~거든요 (bởi vì).

 

Sưu tầm bởi Trung tâm tiếng Hàn Newsky

Chúc các bạn học tốt!