Sự khác biệt giữa tính từ đuôi “-ed” và đuôi “-ing”

Khi thêm hậu tố “- ed ” và ” – ing ” vào sau động từ sẽ biến động từ đó thành tính từ

(Chỉ có một ít tính từ kết thúc bằng – ed hoặc – ing nhưng chúng rất phổ biến : worried /worrying , interested /interesting , excited /exciting)

‘ – ED ‘ ADJECTIVES —- Tính từ kết thúc bằng – ed được dùng để nói người ta cảm thấy thế nào :

Ex: She felt tired after working hard all day. (Chị ấy thấy mệt vì làm nhiều việc suốt cả ngày)

‘ – ING ‘ ADJECTIVES —- Tính từ kết thúc bằng – ing được dùng để mô tả sự vật hoặc hoàn cảnh như thế nào .

Ex: Working hard all day is tiring. (Làm nhiều việc cả ngày rất mệt)

*** Tóm lại: SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN: dùng tính từ với – ed để chỉ cảm xúc của con người , còn – ing để mô tả sự vật và hoàn cảnh. Tính từ đuôi -ed mang tính chủ quan còn tính từ đuôi -ing mang tính khách quan.

Sự khác biệt giữa tính từ đuôi -ing và đuôi -ed

BẢNG VÍ DỤ – ed and – ing adjectives tables:

Feel ‘- ed ‘ describe ‘- ing ‘

annoyed – annoying

bored – boring

confused – confusing

depressed – depressing

excited – exciting

frustrated – frustrating

frightened – frightening

satisfied – satisfying

shocked – shocking

Phần mở rộng:

Khi không thêm ed thì tính từ hai mặt trở thành động từ và mang nghĩa “làm cho…thấy …”

The boy worries me. => thằng bé làm cho tôi thấy lo lắng

The film interested me => bộ phim làm cho tôi thấy thú vị

Các công thức của tính từ hai mặt được minh họa qua các ví dụ dưới đây:

I am interested in the book. => tôi thấy quyển sách thú vị

The book interests me. => quyển sách làm tôi thấy thú vị

The book is interesting. => quyển sách thật thú vị

I find the book interesting. => tôi thấy quyển sách thú vị

It is an interesting book. => nó là một quyển sách thật thú vị

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!

CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH?