NHÓM ĐỘNG TỪ THƯỜNG KHÔNG SỬ DỤNG VỚI CÁC THÌ TIẾP DIỄN

1. Want : muốn

2. Like : thích

3. Love : yêu

4. Need : cần

5. Prefer : thích hơn

6. Consist : bao gồm

7. Contain : chứa đựng

8. Believe : tin tưởng

9. Suppose : cho rằng

10. Remember : nhớ

11. Realize : nhìn ra

12. Understand: hiểu biết

13. Depend: phụ thuộc

14. Seem : dường như/ có vẻ như

15. Know : biết

16. Be long: thuộc về

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!