Một số cấu trúc câu hỏi cơ bản trong tiếng Hàn

Bạn đang tìm học Cấu trúc câu hỏi cơ bản trong tiếng Hàn? Cùng theo dõi nhé!

I. Hội thoại ( 회화 ) :

A : 이것은 무엇입니까?

Cái này là cái gì?

B : 책상입니다.

Là cái bàn

A : 저것은 무엇입니까?

Cái kia là cái gì?

B : 저것은 의자입니다.

Cái kia là cái ghế

II. Từ vựng (단어) :

~과 : bài học ~                                                              이것: cái này

무엇:cái gì                                                                     책상: bàn học

저것: cái đó                                                                   발음: phát âm

문법: ngữ pháp                                                             책: sách

창문: cửa sổ                                                                  볼펜: Bút bic

문 : cửa                                                                         연필: bút chì

III. Ngữ pháp (문법) :

           N 은/는 무엇입니까 ? : N là cái gì ?

이것은 무엇입니까 ? => Cái này là cái gì ?

저것은 무엇입니까 ? => Cái đó là cái gì ?

          이것은/ 저것은) N 입니다: Cái này/ cái đó là N (Đây là/ đó là N)

이것은 책상입니다 => Cái này là cái bàn học

이것은 책상입니다 => Cái này là cái bàn học

저것은 책상입니다 => Cái đó là cái bàn học

저것은 의자입니다 => Cái đó là cái ghế

>> Xem thêm: Các câu hỏi tiếng Hàn cho người mới bắt đầu

Sưu tầm bởi Trung tâm tiếng Hàn Newsky

Chúc các bạn học tốt!