Một số cấu trúc câu hỏi cơ bản trong tiếng Hàn

I. Hội thoại ( 회화 ) :

A : 이것은 무엇입니까?

Cái này là cái gì?

B : 책상입니다.

Là cái bàn

A : 저것은 무엇입니까?

Cái kia là cái gì?

B : 저것은 의자입니다.

Cái kia là cái ghế

II. Từ vựng (단어) :

~과 : bài học ~                                                              이것: cái này

무엇:cái gì                                                                     책상: bàn học

저것: cái đó                                                                   발음: phát âm

문법: ngữ pháp                                                             책: sách

창문: cửa sổ                                                                  볼펜: Bút bic

문 : cửa                                                                         연필: bút chì

III. Ngữ pháp (문법) :

           N 은/는 무엇입니까 ? : N là cái gì ?

이것은 무엇입니까 ? => Cái này là cái gì ?

저것은 무엇입니까 ? => Cái đó là cái gì ?

          이것은/ 저것은) N 입니다: Cái này/ cái đó là N (Đây là/ đó là N)

이것은 책상입니다 => Cái này là cái bàn học

이것은 책상입니다 => Cái này là cái bàn học

저것은 책상입니다 => Cái đó là cái bàn học

저것은 의자입니다 => Cái đó là cái ghế

 

Sưu tầm bởi Trung tâm tiếng Hàn Newsky

Chúc các bạn học tốt!