Một số cụm giới từ thông dụng thường gặp

629_TITLE

WITH

 • with the exception of: ngoại trừ
 • with intent to : cố tình
 • with regard to: đề cập tới
 • with a view to + Ving : với mục đích làm gì

FROM

 • from now then on: kể từ ngày bây giờ trở đi
 • from time to time: thỉnh thoảng
 • from memory: theo trí nhớ
 • from bad to worse: ngày càng tồi tệ
 • from what I can gather: theo những gì tôi biết

OUT OF

 • out of work : thất nghiệp
 • out of date : lỗi thời
 • out of reach : ngoài tầm với
 • out of money : hết tiền
 • out of danger : hết nguy hiểm
 • out of use : hết sài
 • out of the question : không bàn cãi
 • out of order : hư
 • out of sight, out of mind: xa mặt cách lòng.

IN

 • in addition: ngoài ra, thêm vào.
 • in advance: trước
 • in the balance:ở thế cân bằng
 • in all likelihood:có khả năng
 • in common:có điểm chung
 • in charge of: chịu trách nhiệm
 • in trouble with: gặp rắc rối về
 • in time:vừa kịp giờ
 • in turn:lần lượt
 • in silence:trong sự yên tĩnh
 • in recognition of: được công nhận
 • in a hurry:đang vội
 • in a moment:một lát nữa
 • in pain:đang bị đau
 • in the past:trước đây
 • in practice: đang tiến hành
 • in public:trước công chúng
 • in short: tóm lại
 • in dispute with sb/st:trong tình trạng tranh chấp với
 • in ink: bằng mực
 • in the end: cuối cùng
 • in favor of: ủng hộ
 • in fear of doing st: lo sợ điều gì
 • in (good/ bad) condition: trong điều kiện tốt or xấu

UNDER

 • under age: chưa đến tuổi
 • under no circumstance: trong bất kì trường hợp nào cũng không
 • under control: bị kiểm soát
 • under stress:bị điều khiển bởi ai
 • under one’s thumb:
 • under the influence of: dưới ảnh hưởng của
 • under the law:theo pháp luật
 • under discussion: đang đc thảo luận
 • under an (no) obligation to do : có (không) có bổn phận làm j
 • under repair: đang được sửa chữa
 • under suspicion:đang nghi ngờ
 • under the impression: có cảm tưởng rằng
 • under cover of: đọi lốp, giả danh
 • under guarantee: đc bảo hành
 • under pressure: chịu áp lực

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky

Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!