NHỮNG TỪ “LÓNG” HAY GẶP TRONG TIẾNG ANH

clown-991364_1920-675x400

1. Gonna = Going + to : sẽ làm gì
Ex: I’m gonna talk to him
( Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy )

2. Gotta = Got + to : cần làm gì
Ex: I gotta go !
( Tôi cần phải đi đây )

3. Wanna = Want + to: muốn làm gì
Ex: I wanna kiss you
( Tôi muốn hôn bạn )

4. Lemme = Let + me : hãy để tôi…
Ex: Lemme go!
( Hãy để tôi đi ! )

5. Gimme = Give + me: đưa cho tôi…
Ex: Gimme a coke
( Đưa cho tôi 1 lon coke )

6. Outta = Out + of: ra khỏi đâu
Ex: Get outta here !
( Hãy biến ra khỏi đây ! )

7. Kinda = Kind + of : dạng như
Ex: kinda outta luck
( Dạng như hết may mắn )

8. I’mma = I’m + going + to : tôi sẽ…
Ex: I’mma talk to him
( Tôi sẽ nói chuyện với a ấy )

9. Hafta = Have + to : phải làm gì
Ex: I hafta do it
( Tôi phải làm thôi )

10. Dunno ( don’t, doesn’t + know ) : không biết …
Ex: I dunno what to do
( Tôi không biết phải làm gì )

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!