Cấu trúc câu chính trong tiếng Hàn

Khi học bất kỳ ngôn ngữ nào cũng vậy, để việc giao tiếp chính xác hơn, đặc biệt các văn bản chuẩn hơn, thì việc nắm vững Cấu trúc cũng rất quan trọng. Cùng NEWSKY học về Cấu trúc câu chính trong tiếng Hàn nhé!

1. Chủ ngữ 이/가 (은/는) + vị ngữ.

Ví dụ:

Người yêu tôi đẹp.

– 내 애인이 예쁩니다.

Thời tiết đẹp.

– 날씨가 좋습니다.

2. Chủ ngữ 가/이 (는/은)+ tân ngữ +를/을 + động từ.

Dùng 가, 는 khi từ làm chủ ngữ không có patchim.

Dùng 은/ 이 khi từ làm chủ ngữ có patchim.

Dùng 를 khi từ làm tân ngữ không có patchim.

Dùng 을 khi từ làm tân ngũ có patchim.

Ví dụ:

Tôi gặp bạn.

– 저는 친구를 만납니다.

Anh ấy thích hoa hồng.

– 그는 장미꽃을 좋아합니다.

>> Xem thêm: Một số cấu trúc Câu Hỏi cơ bản trong tiếng Hàn

>> Xem thêm: Cấu trúc câu nói tiếng Hàn về thời tiết

Sưu tầm bởi Trung tâm tiếng Hàn Newsky

Chúc các bạn học tốt!