86 cặp từ vựng trái nghĩa phổ biến (phần 2)

Các bạn xem phần 1 tại ĐÂY

 big0small

43. sit /sit/ ngồi >< stand /stænd/ đứng

44. sweet /swi:t/ ngọt >< sour /’sauə/ chua

45. through /θru:/ ném >< catch /kætʃ/ bắt lấy

46. true /truː/ đúng >< false /fɔːls/ sai

47. up /ʌp/ lên >< down /daun/ xuống

48. vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >< horizontal /,hɔri’zɔntl/ ngang

49. wide /waid/ rộng >< narrow /’nærou/ chật hẹp

50. win /win/ thắng >< lose /lu:z/ thua

51. young /jʌɳ/ trẻ>< old /ould/ già

52. laugh / læf / cười >< cry / kraɪ / khóc

53. clean / kliːn / sạch >< dirty / ˈdɜːrti  / dơ, bẩn

54. good / ɡʊd  / tốt >< bad / bæd  / xấu

55. happy / ˈhæpi  / vui vẻ >< sad / sæd  /  buồn bã

56. slow / sloʊ / chậm >< fast / fæst  / mau, nhanh

57. open / ˈoʊpən / mở >< shut / ʃʌt  / đóng

58. inside / ˌɪnˈsaɪd  / trong >< outside / ˌaʊtˈsaɪd  / ngoài

59. under / ˈʌndər  / ở dưới >< above / əˈbʌv / trên cao

60. day / deɪ  / ngày >< night / naɪt  / đêm

61. wide / waɪd  / rộng >< narrow / ˈnæroʊ/ hẹp

62. front / frʌnt  / trước >< back / bæk / sau

63. smooth / smuːð  / nhẵn nhụi >< rough / rʌf / xù xì

64. hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / chăm chỉ >< lazy / lazy / lười biếng

65. pull / pʊl  / kéo >< push  / pʊʃ / đẩy

66. alive / əˈlaɪv  / sống >< dead / ded / chết

67. buy / baɪ / mua >< sell / sel  / bán

68. build / bɪld  / xây >< destroy / dɪˈstrɔɪ / phá

69. bright / braɪt  / sáng >< dark / dɑːrk  / tối

70. left / left  / trái >< right / raɪt  / phải

71. deep / diːp / sâu >< shallow / ˈʃæloʊ  / nông

72. full / fʊl  / đầy >< empty / ˈempti / rỗng

73. fat / fæt / béo, mập >< thin / θɪn  / gầy, ốm

74. beautiful / ˈbjuːtɪfl  / đẹp >< ugly / ˈʌɡli  / xấu xí

75. strong / strɔːŋ  / mạnh >< weak / wiːk  / yếu

76. old / oʊld  / cũ >< new / nuː / mới

77. brave / breɪv  / dũng cảm >< coward / ˈkaʊərd / nhút nhát

78. big / bɪɡ  / to >< small / smɔːl / nhỏ

79. rich / rɪtʃ  / giàu >< poor / pɔːr  / nghèo

80. straight / streɪt  / thẳng >< crooked / ˈkrʊkɪd  / quanh co

81. thick / θɪk / dày >< thin / θɪn / mỏng

82. long / lɔːŋ  / dài >< short / ʃɔːrt / ngắn

83. hot / hɑːt / nóng >< cold / koʊld  / lạnh

84. tall / tɔːl  / cao >< short / ʃɔːrt / thấp

85. love / lʌv  / yêu >< hate / heɪt  / ghét

86. honest /’ɔnist/ trung thực, thành thật >< dishonest /dis’ɔnist/ bất lương, không thành thật

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!