Rút gọn mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ là một cấu trúc rất thường được sử dụng trong Tiếng Anh, trong một số trướng hợp chúng ta có thể lược rút gọn mệnh đề quan hệ để câu ngắn gọn và dễ hiểu hơn mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu.

22519890842_124cf301c2_o

I.LƯỢC BỎ ĐẠI TỪ QUAN HỆ

Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM…
– Khi nó làm tân ngữ, phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ (whose không được bỏ)
Ví dụ:
+Here is the laptop which I bought.= Here is the laptop I bought
+This is my book , which I bought 2 years ago.
Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .
+This is the house in which I live .
Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc . +This is the man who lives near my house. Who là chủ từ ( của động từ lives ) nên không thể bỏ nó được .

maxresdefault-11

  1. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RÚT GỌN:

1) Dùng V_ing :

Dùng cho các mệnh đề chủ động
The girl who is sitting next to you is my sister =  The girl sitting to you is my sister

2) Dùng V_PP (quá khứ phân từ- động từ cột 3 hoặc V-ed):

Dùng cho các mệnh đề bị động .
The house which is being built now belongs to Mr. John = The house built now belongs to Mr. Jonh
3) Dùng cụm động từ nguyên mẫu (to Vinf)

Dùng khi danh từ đứng trước có các từ bổ nghĩa như :ONLY,LAST,số thứ tự như: FIRST,SECOND…
He is the last man who left the ship = He is the last man to leave the ship.

-Động từ là HAVE/HAD
He had something that he could/ had to do = He had something to do

-Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE)
There are six letters which have to be written today.
There are six letters to be written today.
GHI NHỚ :
– Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề khác nhau thì thêm cụm for sb trước to inf.
We have some picture books that children can read.
We have some picture books for children to read.
Tuy nhiên nếu chủ ngữ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we,you,everyone…. thì có thể không cần ghi ra.
Studying abroad is the wonderful thing that we must think about.
Studying abroad is the wonderful (for us ) to think about.
– Nếu trước relative pronoun có giới từ thì phải đem xuống cuối câu. ( đây là lỗi dễ sai nhất).
We have a peg on which we can hang our coat.
We have a peg to hang our coat on.

4) Dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ )

Dùng khi mệnh đề tình từ có dạng:
S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ
Cách làm:
-bỏ who ,which và be

Soccer, which is a popular sport, is good for health.
Soccer, a popular sport, is very good for health.
We visited Barcelona, which is a  big city in Spain = We visited Barcelona, a big city in Spain.

Trung Tâm Tiếng Anh Newsky

Điện thoại: 08-3601 67 27

Hotline: 090 999 01 30

Vui lòng liên hệ với trung tâm để được tư vấn miễn phí.