Elision – Hiện tượng nuốt âm

hqdefault

Nuốt âm (Elision) là sự lược bỏ đi một hoặc nhiều âm (có thể là nguyên âm, phụ âm hoặc cả âm tiết) trong một từ hoặc một cụm từ khiến cho người nói phát âm dễ dàng hơn. Hành động nuốt âm thường xảy ra tự nhiên không chủ định nhưng cũng có thể có sự cân nhắc.

Bài học này sẽ cung cấp hai dạng nuốt âm phổ biến là lược bỏ nguyên âm và lược bỏ phụ âm

1.Lược bỏ nguyên âm

/ə/ có thể được lược bỏ sau những phụ âm như /p/, /t/, /k/

Ví dụ Không nuốt âm Nuốt âm Nghĩa
 • potato
/ˈteɪtoʊ/ /pˈteɪtoʊ/ khoai tây
 • polite
/ˈlaɪt/ /pˈlaɪt/ lịch sự
 • police
/ˈliːs/ /pˈliːs/ cảnh sát
 • confuse
nˈfjuːz/ knˈfjuːz/ phân vân
 • combine
/mˈbaɪn/ /kmˈbaɪn/ kết hợp
 • canary
/ˈneri/ /kˈneri/ chim hoàng yến
 • tonight
/ˈnaɪt/ /tˈnaɪt/ tối nay
 • tomato
/ˈmɑːtəʊ/ /tˈmɑːtəʊ/ cà chua

2. Lược bỏ phụ âm

Khi có hai hay nhiều phụ âm đi với nhau, sẽ xuất hiện khuynh hướng nuốt âm khi đọc. Có những trường hợp sự nuốt âm sẽ kéo theo âm tiết trong từ sẽ bị giảm:

Từ/Cụm từ Không nuốt âm Nuốt âm Nghĩa
 • asked
 [ɑ:skt] [ɑ:st] hỏi
 • lecture
[ˈlɛktʃə] [ˈlɛkʃə] bài giảng
 • desktop
[ˈdɛskˌtɒp] [ˈdɛsˌtɒp] màn hình
 • hard disk
 [ˌhɑ:dˈdɪsk]  [ˌhɑ:ˈdɪsk] đĩa cứng
 • kept quiet
[ˌkɛptˈkwaɪət] [ˌkɛpˈkwaɪət] giữ trật tự
 • kept calling
[ˌkɛptˈko:lɪŋ] [ˌkɛpˈko:lɪŋ] gọi liên tục
 • kept talking
[ˌkɛptˈto:kɪŋ] [ˌkɛpˈto:kɪŋ] nói chuyện liên tục
 • at least twice
[əˌtli:stˈtwaɪs] [əˌtli:sˈtwaɪs] ít nhất hai lần
 • straight towards
[ˌstɹeɪtˈtʊwo:dz] [ˌstɹeɪˈtʊwo:dz] thẳng về phía trước
 • next to
[ˈnɛkstˌtʊ] [ˈnɛksˌtʊ] bênh cạnh
 • want to
[ˈwɒntˌtʊ] [ˈwɒnˌtʊ] muốn làm gì
 • seemed not to notice
[ˈsi:mdˌnɒttəˈnəʊtɪs] [ˈsi:mˌnɒtəˈnəʊtɪs] dường như không để ý
 • for the first time
[fəðəˌfɜ:stˈtaɪm] [fəðəˌfɜ:sˈtaɪm] lần đầu tiên

Chú ý: 

Trong tiếng Anh, có một số âm thường được lược bỏ:

 • Phụ âm “v” trong “of” khi nó đứng trước phụ âm.
  • Ví dụ: lots of them / ’lɒts əv ðəm / => / ’lɒts ə ðəm /
 • Phụ âm ở giữa trong nhóm phụ âm thức tạp
  • Looked back / ‘lʊkt’bæk / => / ‘lʊk’bæk /
  • Acts / ækts / => / æks /
 • Phụ âm “h” trong “he, him, his, her
  • You must tell him  /ju məst tel hɪm/ =>/ju məs tel-ɪm/
  • Where’s he? /wers hi/=> /wers-i/

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!

CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH?